Regulamin

Regulamin

Korzystając z DGF-NEWS, wyrażasz zgodę na warunki określone poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z naszej strony internetowej ani usług.

Treść

Wszystkie treści udostępniane w DGF-NEWS służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się zatem wyłącznie na własne ryzyko.

Użyj licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) z DGF-NEWS wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:

 • modyfikować ani kopiować materiałów;
 • wykorzystywać materiałów w jakimkolwiek celu komercyjnym lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
 • podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w DGF-NEWS;
 • usuwać z materiałów jakichkolwiek zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; Lub
 • przenosić materiałów na inną osobę ani „kopiować” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez DGF-NEWS w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu tej licencji należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w jego posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

Zachowanie użytkownika

Korzystając z naszej strony internetowej lub usług, zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, zasad i przepisów. Ponadto zgadzasz się nie:

 • przesyłać, publikować lub w inny sposób przekazywać treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, obraźliwe, napastliwe, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, naruszające prywatność innych osób, nienawistne lub budzące zastrzeżenia rasowe, etniczne lub w inny sposób;
 • przesyłać, publikować ani w inny sposób przekazywać żadnych treści, które naruszają jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony;
 • przesyłać, publikować lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek materiałów, które zawierają wirusy programowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności dowolnego oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 • ingerować lub zakłócać działanie DGF-NEWS lub serwerów lub sieci połączonych z DGF-NEWS ani nie przestrzegać instrukcji, zasad lub przepisów sieci połączonych z DGF-NEWS;
 • używać jakiegokolwiek robota, pająka, aplikacji do przeszukiwania/pobierania witryn ani innych ręcznych lub automatycznych urządzeń lub procesów w celu wyszukiwania, indeksowania, „kopalnia danych” lub w jakikolwiek sposób reprodukowania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej lub prezentacji DGF-NEWS lub jego zawartości;
 • zbierać lub zbierać informacje o użytkownikach DGF-NEWS bez ich wyraźnej zgody;
 • podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywie oświadczać lub w inny sposób fałszywie przedstawiać swoje powiązania z osobą lub podmiotem;
 • fałszować nagłówków ani w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia treści przesyłanych za pośrednictwem DGF-NEWS;
 • przesyłać, publikować ani w inny sposób przekazywać żadnych niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „poczty śmieciowej”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid” ani żadnych innych form nagabywania; Lub
 • angażować się w jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub uniemożliwiają innym osobom korzystanie z DGF-NEWS lub które w ocenie DGF-NEWS narażają DGF-NEWS lub któregokolwiek z jego klientów lub dostawców na jakąkolwiek odpowiedzialność lub szkodę jakiegokolwiek rodzaju .

Spinki do mankietów

DGF-NEWS może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez DGF-NEWS. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że DGF-NEWS nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić DGF-NEWS i jej podmioty stowarzyszone, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym uzasadnionymi honoraria adwokackie), które takie strony mogą ponieść w wyniku lub w wyniku naruszenia przez Ciebie (lub kogokolwiek korzystającego z Twojego konta) niniejszych warunków.

Wyłączenie gwarancji

DGF-NEWS jest dostarczany na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do działania DGF-NEWS lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych w DGF-NEWS. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z DGF-NEWS na własne ryzyko. W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Nie gwarantujemy, że DGF-NEWS, jego serwery lub wysyłane od nas wiadomości e-mail są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z DGF-NEWS, w tym między innymi szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne i wtórne.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku DGF-NEWS ani jego podmioty stowarzyszone, urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, agenci lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z DGF-NEWS NEWS lub z opóźnieniem lub niemożnością korzystania z DGF-NEWS, lub za wszelkie informacje, produkty i usługi uzyskane za pośrednictwem DGF-NEWS lub w inny sposób wynikające z korzystania z DGF-NEWS, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, lub w inny sposób, nawet jeśli DGF-NEWS lub którykolwiek z jego podmiotów stowarzyszonych, funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów lub licencjodawców został poinformowany o możliwości odszkodowania. Ponieważ niektóre stany/jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Zakończenie

DGF-NEWS może w dowolnym momencie zablokować dostęp do całości lub części DGF-NEWS, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli chcesz wypowiedzieć niniejszą umowę lub wypowiedzieć swoje konto DGF-NEWS (jeśli je posiadasz), możesz po prostu zaprzestać korzystania z DGF-NEWS. Wszystkie postanowienia niniejszych warunków, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po wygaśnięciu, pozostają w mocy po wygaśnięciu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Prawo rządowe

Niniejsze warunki podlegają prawu niemieckiemu i zgodnie z nim będą interpretowane, bez wpływu na jakiekolwiek zasady kolizyjne. Zgadzasz się, że wszelkie powództwa prawne lub słuszności wynikające lub odnoszące się do niniejszych warunków lub DGF-NEWS będą składane wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych znajdujących się w Niemczech i niniejszym wyrażasz zgodę i poddajesz się osobistej jurysdykcji takich sądów w celu prowadzenia postępowania sądowego dotyczącego takich działań.

Zmiany niniejszego Regulaminu

DGF-NEWS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, poprzez opublikowanie zmienionych warunków w DGF-NEWS. Dalsze korzystanie z DGF-NEWS oznacza akceptację zmienionych warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na którykolwiek z tych warunków lub jakiekolwiek przyszłe warunki, nie możesz korzystać z DGF-NEWS ani uzyskiwać do niego dostępu.

Całość porozumienia

Niniejsze warunki, wraz z Polityką prywatności DGF-NEWS oraz wszelkimi dodatkowymi wytycznymi, zasadami lub warunkami opublikowanymi w związku z DGF-NEWS, stanowią całość umowy między Tobą a DGF-NEWS i regulują korzystanie z DGF-NEWS, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Państwem a DGF-NEWS (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje niniejszych warunków).

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszych warunków prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Napisz Do Nas

Jeśli Szukasz Dobrego Śmiechu Lub Chcesz Zanurzyć Się W Świecie Historii Kina, Jest To Miejsce Dla Ciebie

Kontakt Z Nami